ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за покупко-продажба на стоки през сайт за електронна търговия

 1. ПРЕДМЕТ

Чл.1. Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на Tuscani Cioccolato и предоставяните чрез тях услуги, уреждат отношенията между Tuscani Cioccolato (наричано по-долу за краткост Доставчик) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия, Интернет страница на Tuscani Cioccolato е страницата tuscanicioccolato.bg

Чл.2. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Настоящите Общи условия се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители и представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила между Потребителите и Доставчика, и което се урежда от действащото законодателство в Република България.

Чл.3. Tuscanicioccolato.bg е онлайн магазин за продажба на продукти в сферата на храните. Онлайн магазин Tuscani cioccolato е собственост на Ло Фууд Трейд Къмпани ЕООД, регистрирано в Tърговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203815916, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Борово49, тел.: 0888833032, Електронна поща: lofoodtradecompany@gmail.com

 1. ДЕФИНИЦИИ

Потребители – всеки нерегистрирани потребители (гости) и всеки регистрирани потребители, които доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

Потребителски профил – раздел от сайта, формиран от Tuscani cioccolato, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Потребителя.

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Потребителя, чрез който Потребителят заявява на Доставчика, през сайта, намерението си за купуване на стоки от сайта.

Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

Договор/ Договор за продажба от разстояние – представлява сключеният от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки от сайта, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване на сайта. Това е всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика до Потребителя като част от система за продажба на стоки, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 4. Eлектронен магазин e електронен магазин, достъпен на адрес в интернет tuscanicioccolato.bg , чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронен магазин стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил;
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронен магазин;
 • да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с електронен магазин, съгласно поддържаните от електронен магазин начини за разплащане;
 • да получават информация за нови стоки, предлагани от електронен магазин;
 • Да преглеждат стоките, техните спецификации, цени и условия за доставка.

 

Чл. 5. Доставчикът публикува на адреса на електронния магазин следната информация:

 • описание на основните спецификации и изображение на всяка стока, съгласно посочената от производителя информация;
 • продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
 • информация за начините и условията за плащане, доставка и изпълнение на договора;
 • правото на Потребителя на отказ от договора и условията, срокът и начинът за упражняването на това право, както и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по Закона за защита на потребителите;
 • периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
 • минималната продължителност на договора – при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;
 • всякаква друга информация, която Доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

 

Чл. 6. (1) по силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на потребителя на определените от него чрез сайта стоки.

(2) Потреботеля  заплаща на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на електронен магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от доставчика на адреса на електронен магазин в интернет.

(3) Доставчикът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на онлайн-магазина и съгласно настоящите Общи условия.

(4) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

(5) Електронният магазин не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

 1. I СТЪПКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 7. (1) Потребителите могат да направят Поръчка на стока/стоки от сайта, като се регистрират в електронен магазин и създадат свой профил.

(2) Доставчикът дава възможност да се направи Поръчка на стока/стоки и без извършването на регистрация. Предоставената възможност на Потребителя за регистрация в сайта и създаване на профил е само по желание на Потребителя.

(3) Потребителите извършват покупко-продажба на стоки, използвайки онлайн-магазина, следвайки следните стъпки:

 • Избиране на стока/стоки от предлаганите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, определяне на вида и размера и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Добави в количка”, обозначен срещу съответната стока;
 • Преглед на добавените в количката артикули и потвърждаване на направения избор по предходната точка чрез натискане на бутона „Финализирай поръчка“;
 • Предоставяне на данни за извършване на доставката;
 • Избор на метод за плащане на цената;
 • Избор на метод за доставка на продукта;
 • Съгласие с правилника на магазина;
 • Потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “Финализирай поръчката“.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 8. (1) Потребителят има право:

 • да разглежда, поръчва и получава стоките от електронен магазин по реда и условията, посочени в настоящите общи условия;
 • да се информира за състоянието на своята поръчка;
 • има право на достъп до електронен магазин, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика, а именно в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
 • на достъп и корекция на личните си данни;
 • на доставка на заявената стока/стоки на посочения адрес за доставка;
 • по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка;
 • да откаже да получи заявената от него за покупка стока/стоки при спазване на законовите изисквания на Закона за защита на потребителите. Потребителят има право в срок от 14 дни от датата на приемане на стоките от него, да се откаже безусловно от договора от разстояние. Когато Потребителят иска да се откаже от договора, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на посочения 14-дневен срок.
 • упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора от разстояние.
 • в срок до 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора, Доставчикът възстановява платените суми от Потребителя за стоката/ стоките. За поръчки, направени на територията на България, платените суми се възстановяват по банков път. По този начин, Доставчикът връща дължимите суми в срок от 7 дни при оставен от Потребителя коректен айбан/номер на сметка. В случай, че Потребителят не разполага с банкова сметка или няма достъп до банков клон в своето населено място, Доставчикът възстановява дължимите суми чрез метода на наложен платеж в 14-дневен срок.

 

(2) Потребителят има задължение:

 • да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 • заплати цената на Поръчката си според обявения в сайта начин;
 • да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 • да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на сайта за електронна търговия, и декларира, че се счита за обвързан с този ред и условия;
 • да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

 

 1. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИИ

 

Чл.9. Съгласно Закона за защита на потребителите и правилата за електронна търговия, потребителят има право на рекламация при: констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка.

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

 • Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, наранена, ползвана).
 • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
 • Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай че е имало включени такива.

Чл.10. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на Потребителя. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, и са съгласно тарифата на куриерската фирма, която Потребителя избере да използва. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането, в срок от 3 работни дни след като бъде върната стоката.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 11. (1) Доставчикът има право:

 • да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;
 • има право да събира и използва информация относно своите Потребители.
  Информацията по предходния член може да бъде използвана от Доставчика, освен в случай на изрично несъгласие от страна на Потребителя.

(2) Доставчикът има задължение:

 • да достави в срок заявената за покупка стока/ стоки;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;
 • да приеме рекламацията, ако тя е предявена своевременно и е основателна;
 • да гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия в съответсвие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR). Допълнителна информация е описана в секция Лични данни.
 • да полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

VIII. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА И ЦЕНИ

Чл. 15. (1) Потребителят има възможност да получи закупените от него продукти посредством услугите на куриерска фирма, с която електронният магазин си партнира на територията на Република България. Цената на куриерската услуга е за сметка на Потребителя.

 

(2) Срокове на доставка

Продуктите са с доставка в рамките на до 3 работни дни За населените места, които се обслужват по график от куриерската фирма, доставката ще бъде уточнена и oсъществена спрямо листата на съответния доставчик. Поръчките от събота и неделя се обработват в понеделник.

 

(3) Начини на плащане

с наложен платеж: заплащането на поръчан продукт се осъществява в момента на доставка, т.е когато куриер посети клиент на посочен от него адрес и лично му предаде закупената от електронен магазин стока.

с мобилни ПОС Терминали от MyPOS

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.16. Електронния магазин не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки.

Чл.17. В случай че няма възможност да бъде осигурен желаният от Вас артикул или се предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.18. Тuscani cioccolato си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.19. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.20. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

Чл.21. В случай че части или цели разпоредби на настоящите Общи условия бъдат признати за противоречащи на императивни норми, за нищожни или по каквато и било причина неприложими, то тази разпоредба ще бъде считана за самостоятелна спрямо останалите разпоредби и няма да засегне действието и приложимостта, на която и да било от останалите разпоредби.

 

ХI. ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА

 

Органи регулиращи дейността са Комисия за защита на потребителя (КЗП) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

 • Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
 • тел: 0700 111 22
 • email: info@kzp.bg
 • адрес: гр. София, пл. Славейков, № 4А, ет. 3, 4 и 6

 

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Updating…
 • Няма продукти в количката.